PM-PILKIN SÄÄNNÖT, muokattu 11.06.23

 

1 § Etelä-Savon vapaa-ajankalastajien mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille.

1a § Kilpailu on avoin, mutta Piirimestaruusmitalit voidaan myöntää vain piiriin kuuluvan seuran jäsenelle.

 

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:
– miesten sarjassa (20 – 64 vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, 65 – 74 vuotiaat

– miesveteraanien sarjassa, 75 vuotiaat ja yli


– naisten sarjassa (20 – 64 vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, 65 – 74 vuotiaat

– naisveteraanien sarjassa, 75 vuotiaat ja yli


– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa

Alle 19-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17, 16 vuotta täyttävät
Alle 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät
Alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja nuoremmat.

Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.

b) Joukkuemestaruuksista Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiriin kuuluvien seurojen kesken

2 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiriin joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
– miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– miesveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue)
– naisveteraanien joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) kaikista nuorten sarjoissa kilpailevista

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista. (Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.) Mies- ja naisveteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

3 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Alle 12-vuotiaiden sarjassa pilkkivällä nuorella voi olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen. Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön – tai kenenkään muunkaan henkilön – välillä.

 

4 § Vapaa-ajankalastajapiirin hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut. Kilpailun järjestäjän tulee lisätä osanottomaksut kilpailukutsuun.

 

5 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.
Kisa-alueeksi ja sallituiksi kulkureiteiksi (ellei järjestäjä toisin ohjeista) lasketaan aina virallisissa maanmittauslaitoksen kartoissa näkyvät sinisellä vesialueiksi merkityt kohdat, vaikka vedenpinta sattuisikin olemaan hetkellisesti niin matalalla, että kohta on kuivilla tai vaikka kohdan päällä olisi kelluva suolautta.

 

6 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puolta tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on 45 minuuttia aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Hyväksyttävän saaliskalan on oltava kokonaan ilmassa aina kun kilpailun loppumisen ilmoittava äänimerkki päättyy. Yliajalla saatu kala (joka on siis äänimerkin jälkeen vielä vedessä) vapautetaan välittömästi takaisin veteen, eikä sitä saa laittaa saalispussiin.
Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on sallittu vain punnituspisteen kautta. Kilpailun järjestäjä on velvollinen järjestämään punnitusmahdollisuuden ennen kilpailun virallista päättymistä.

 

7 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. avantoon putoaminen tai koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa) tai jos kilpailija on sairautensa tai vammansa vuoksi tuomarineuvoston päätöksellä oikeutettu avustajan käyttöön. Avustetun kilpailijan suoritus hylätään, jos kilpailija avustuksen jälkeen ei pääse itse omin avuin maaliin siirtymäajan puitteissa. Tällöin kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa, mutta joukkuetta ei hylätä. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.

Nostokoukun antaminen kanssakilpailijalle on sallittu, mutta kalan nostossa ei saa avittaa. Kilpailijan on nostettava kalansa itse.

Avannon teko viittä (5) metriä lähemmäksi virallista hiihtolatua tai muuta siihen verrattavaa virallista uraa, esimerkiksi järjestäjän auraamaa kulku-uraa, on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa, jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti, kun etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Reiän teon jälkeen kaira tai akkukaira on kairattava pystyyn pilkkijän välittömään läheisyyteen, enintään noin kahden metrin päähän.

PM-pilkin kisa-alue on täysin rauhoitettu (pilkkiminen ja avantojen teko) 7 vrk ennen varsinaista PM-pilkkiä. Myös niin kutsuttujen laikkujen teko jäälle rauhoitusaikana (esim. moottorikelkalla tai muutoin) on kielletty.
Kilpailualueen takaraja tulee olla lähdöstä maksimissaan 3 km päässä. Kilpailukartta tulee hyväksyttää piirin kilpailutoimikunnalla hyvissä ajoin ennen kilpailua.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen keli-olosuhteiden niin vaatiessa ja jäätilanteen ja muiden turvallisuussyiden niin salliessa tekemään riittävästi aurattuja reittejä tai moottorikelkka-uria tasapuolisesti koko kilpailualueelle.
Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat pyydykset on merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.

8 § Kaikuluotaimen, vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana, pois lukien GPS-paikantimet ja akkukairat. Akkukaira on sallittu kaikissa sarjoissa, pois lukien nuorten sarjat. Käyttö sallitaan kuitenkin alle 12-vuotiaiden sarjassa huoltajien käyttämänä. Kaikki akkukairat täytyy turvallisuussyistä olla apukahvalla varustettuja, akkukairat ilman apukahvaa ovat siis kiellettyjä. Akkukairan käyttäjä vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.
Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. Akkukäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.  Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista.

9 § 
Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Alle 12 -vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kilpailijan valittua aloituspaikkansa. Lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Suojaamaton kaira on turvallisuussyistä kairattava pystyyn. Jäätä ei saa kuitenkaan lävistää ennen aloitusmerkkiä.

 

10 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, pois lukien kaikenlaisten taikina- sekä kalasyöttien käyttö, sekä liukenevalla liimalla tai muulla vastaavalla aineella toisiinsa kiinnitettyjen erillisten luonnonsyöttien tai muiden em. tavalla toisiinsa liitettyjen syöttien käyttö. Liimalla rakennettu värikoukku ja eri materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on myös sallittu syötti. Erillisen syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtaminen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty. Syöttejä saa hajustaa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla. Tällöin esimerkiksi potkurilla tai muilla apuvälinein liikkuva ei saa edetä kilpailualueella nopeinta jalankulkijaa nopeammin.

 

11 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan lopetettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle mutta kilpailija voi pyytäessä saada omat kalat käyttöönsä.

 

12 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokaista vaakaa kohden on vähintään kaksi seulaa ja riittävä määrä seulojia. Kaikkien kilpailijoiden kalat tulee seuloa ja sitä on myös valvottava.

 

13 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

 

14 §Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

 

15 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset, jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

 

17 § Piirin kilpailutoimikunta tai kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

 

18 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.