kalakortti.com
svk
fasebook
Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri PiirinLogo
Etusivu Tulokset Kilpailut Linkkejä Seurat KilpailuSäännöt Piirin Säännöt

 

Etelä-Savon Vapaa-ajan Kalastajapiiri ry säännöt.       Hyväksytty perustamiskokouksessa Juvalla 31.3.2005

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Juva.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi.
Piirin kieli on suomi.
Piiri on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n – Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf:n, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusjärjestöksi, jäsen ja toimii piirinä Saimaan Varkauden eteläpuolisella alueella, jonka rajat keskusjärjestön vuosikokous vahvistaa.
Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §
Piirin tarkoituksena on
– yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistyksiä ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia yhdyssiteenä niiden ja keskusjärjestön välillä,
– kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria,
– edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa sekä
– huolehtia alueensa vapaa-ajankalastajien ja -kalastuksen eduista.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri
– ohjaa ja neuvoo 2 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten perustamista ja toimintaa,
– toimii yhteistyössä kalastusviranomaisten kanssa ja osallistuu kalastuslainsäädännön määrittelemällä tavalla vapaa-ajankalastajien edustajana kalataloushallintoon,
– edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa,
– tekee selvityksiä ja aloitteita kalastuksen ja kalavesien kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi,
– tekee vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin parissa järjestämällä kilpailuja, tilaisuuksia ja julkaisemalla harrastukseen liittyvää materiaalia,
– perehdyttää vapaa-ajankalastajia kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä,
Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi piiri voi
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
– toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja
– harjoittaa alaansa koskevaa kustannustoimintaa.
– omistaa, ylläpitää ja vuokraa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesialueita sekä virkistyskalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön ja
– järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksia.
Jäsenyys
4 §
Piirin varsinaisia jäseniä voivat olla sääntöjen 2 §:n tarkoittamat vapaa-ajankalastajien rekisteröidyt yhdistykset ja muut kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät oikeuskelpoiset yhdistykset, jotka piirin hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseniksi.
Piirin kannatusjäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka piirin hallitus hakemuksesta jäseniksi hyväksyy.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi piirin kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut keskusjärjestön ja piirin toimintaa.
5 §
Jäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Piirin hallitus voi erottaa jäsenen piiristä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on piiriin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään keskusjärjestössä, piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut keskusjärjestöä ja piiriä tai ei enää täytä laissa taikka piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.
Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu, jos se on erääntynyt maksettavaksi ennen jäsensuhteen päättymistä.
Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös piirin kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.
6 §
Varsinaisilta jäseniltä jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää piirin syys/vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Piirin hallitus
7 §
Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu piirin syys/vuosikokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 6 – 12 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on vuosittain kolmasosa hallituksen jäsenistä.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee piirin kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8 §
Hallituksen tehtävänä on
– johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella kuuluvat hallitukselle,
– kutsua koolle piirin kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset,
– pitää jäsenluetteloa piirin jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä keskusjärjestölle.
– ottaa ja vapauttaa piirin toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt,
– suunnitella ja valmistella piirin toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia ja jaostoja, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa ja
– hoitaa kaikki ne piirin asiat, joita ei näissä säännöissä ole erikseen määrätty piirin kokouksen hoidettavaksi.
Nimen kirjoittaminen
9 §
Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan piirin nimen yksin.
Tilikausi ja tilintarkastus
10 §
Piirin tilikausi on kalenterivuosi.
Piirin tilit tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille Helmikuun loppuun mennessä, joiden tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle Maaliskuun 15. päivään mennessä.
Piirin kokoukset
11 §
Piiri pitää vuosittain kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää, hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta piirin hallitukselle.
12 §
Ilmoitus piirin kokouksesta on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 30 vuorokautta ennen kokouksen pitämistä.
Asia, jonka piirin varsinainen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa on esitettävä hallitukselle 30 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu esityslistoineen ja tarpeellisine liitteineen on postitettava jäsenille 14 vuorokautta ennen kokousta.
13 §
Piirin päätösvaltaa kokouksissa käyttävät piirin varsinaisten jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Jäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenyhdistyksen kutakin alkavaa 100 henkilöjäsentä kohti, joiden osalta on edellisen vuoden loppuun mennessä maksettu jäsenmaksu piirille. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Jäsenyhdistys voi myös valita vähemmän edustajia käyttämään äänioikeutta.
Kannatusjäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta.
Piirin kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
14 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle yksi tai useampia puheenjohtajia, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat
– päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– päätetään tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavista korvauksista ja palkkioista
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
– valitaan hallituksen puheenjohtaja.
– valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä sekä jäsenet eronneiden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
– valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
– valitaan piirin edustajat keskusjärjestön kokouksiin
– päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista
– keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle yksi tai useampia puheenjohtajia, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat
– päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
– päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista
– keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.
Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen
15 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta.
Sääntömuutoksista on ilmoitettava keskusjärjestölle.
Piirin purkautuessa käytetään sen varat keskusjärjestön tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Piirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Harjun portti Norppa-majatJoroisten Kalastus-alue
Norppa-majatJoroisten Kalastus-alueHarjun portti